Létejte s námi!

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení, základní pojmy

Vymezení smluvních stran

Prodávajícím a zároveň poskytovatelem služby nebo zhotovitelem díla nebo pronajímatelem je společnost Eurosecur s r.o., se sídlem Prvního Pluku 320/17, 186 00 Praha 8, IČ: 25081144, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 48016 (dále jen i „prodávající“).

Dronim™, je označení podniku prodávajícího, který nemá vlastní právní subjektivitu.

Obecným kupujícím a zároveň objednatelem díla nebo služeb nebo nájemcem je právnická nebo fyzická osoba, která uzavírá s poskytovatelem / prodávajícím smluvní vztah specifikovaný smlouvou na jednotlivé zboží, dílo nebo služby (dále jen i „kupující“).

Spotřebitel – kupující a zároveň i objednatel díla nebo služby nebo nájemce je fyzické osoba, která uzavírá smluvní vztah mimo rámec svého podnikání nebo samostatného výkonu svého podnikání, ve smyslu ustanovení § 419, zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Veřejnoprávní korporace má zvláštní postavení podobné spotřebiteli.

dále jen i strana, strany

Ostatní pojmy

Vyšší moc

Vyšší mocí se rozumí rušivý zásah do smluvního vztahu, který není zaviněně vyvolán nebo očekáván smluvní stranou, nebo který nemůže smluvní strana ovlivnit.

Za vyšší moc se například považuje: selhání poštovních služeb, zásah přírodních sil a počasí, zásah státní moci, vyjma zásahu pro porušení práva, změna práva, která má vliv na plnění smluvních povinností, případy, kdy by strana plněním smlouvy porušila právní předpis  atd…

Zásah vyšší moci může omezit právo na sankci nebo uplatnění škody přímo na škůdci.

Škoda

Škodou se rozumí ztráta anebo ušlý zisk nebo újma způsobená zaviněným nebo nezaviněným jednáním druhé smluvní strany (včetně jejich subdodavatelů) a která vznikla v příčinné souvislosti s uzavřením nebo plněním smlouvy nebo porušením právního předpisu. Zaviněná škoda je způsobena nedbalostně nebo úmyslně.

Škodu, kterou strana způsobí straně druhé, se uplatňuje písemně, předžalobní výzvou, s popisem vzniku škody, odůvodněním její výše a návrhem, do kdy a jak má být uhrazena nebo vyřešena. Škoda se napravuje uvedením do původního stavu nebo v penězích.

Obchodní tajemství

Obchodním tajemstvím jsou skutečnosti (např. know how, obsah smluv a ujednání nebo informace z nich zjištěné, obchodní kontakty a vztahy ke třetím osobám), které se osoba dozví o straně druhé jinak, než z veřejně dostupných, legálních zdrojů. Škoda způsobená zneužitím obchodního tajemství činí minimálně 5000,- Kč.

Dílem se rozumí zboží vyrobené podle požadavků spotřebitele, zboží, které není prefabrikováno a které je vyrobeno na základě individuálního výběru nebo rozhodnutí objednavatele.

Dílem je i výsledek prací, kde dochází k zachycení výsledku duševního vlastnictví, např. u leteckých prací digitální fotografie nebo filmový záznam. Případné dílo autorské, je považováno za dílo zhotovené na objednávku pro objednatele – zákazníka. Prodávající má právo autorské dílo dále užít pro svou potřebu.

Písemnou formou se rozumí informace vyjádřená v papírové podobě nebo i e-mailová zpráva.

Dnem se rozumí kalendářní den (od 00 hod. do 24 hod.).

_________________________________________________________________________

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 7. 2015.

Specifická dvoustranná ustanovení mezi prodávajícím a zákazníkem neruší obecná ustanovení těchto všeobecných podmínek, pouze upravují práva a povinnosti adresátů. Při kontradiktorním znění mají specifická ustanovení přednost před všeobecnými podmínkami.

Pro ostatní otázky těmito obchodními podmínkami neřešenými, se použije ustanovení českého práva, účinného ke dni 1. 7. 2015.

Duševní vlastnictví prodávajícího lze užít pouze způsobem povoleným uzavřenou smlouvou.

Smluvní vztahy, smlouva

Smluvní vztah mezi stranami vzniká uzavřením smlouvy. Za uzavřenou smlouvu se považuje i písemně potvrzená objednávka nebo nákup uzavřený v e-shopu.

Uzavřený smluvní vztah musí obsahovat alespoň:

 • předmět vztahu
 • lhůty plnění
 • určení ceny a platební podmínky
 • dodací podmínky, záruční dobu,
 • náklady na dodání
 • projev vůle uzavřít smluvní vztah – podpis/potvrzení objednávky
 • odkaz na seznámení s těmito obchodními podmínkami

Převzetím předmětu smlouvy přechází vlastnické právo k předmětu smlouvy a přechází nebezpečí škody k předmětu smlouvy.

Uzavřením smlouvy strany potvrzují, že všem součástem smlouvy rozumějí a vyjadřuje jejich svobodnou vůli.

Smlouva se dá měnit pouze uzavřenými oboustrannými písemnými dodatky. Jednostranné dodatky jsou vyloučeny.

Zánikem smlouvy nezanikají nevypořádané závazky, ze smlouvy vzniklé.

Odstoupení od smlouvy spotřebiteli a vadné plnění

Odstoupení od smlouvy se provádí písemně na doručovací adresy prodávajícího, vč. mailové adresy.

Až na individuálně dohodnuté výjimky, např. reklamace vad, odstupující od smlouvy nese náklady na vrácení poskytnutého plnění (zboží, díla nebo služby).

V písemném oznámení o odstoupení od smlouvy odstupující uvede alespoň:

 • kopii nebo číslo smlouvy, od kterého odstupuje
 • sumář plnění, které vrací, kdy jej vrací a jakým způsobem
 • číslo účtu, na které se má vrátit cena plnění
 • kontaktní adresa (mail, telefonní číslo)
 • odůvodnění (nepovinné)

Uvedením všech bodů vzniká formulář pro odstoupení.

Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky z odstoupené smlouvy do 14 pracovních dnů, ode dne, kdy obdrží vracené plnění (poslední část vraceného zboží).

Nemožnost odstoupit od smlouvy se řídí ustanovením právních předpisů ČR, účinných ke dni 1. 7. 2015, respektive ustanovením § 1837, zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Právo odstoupit od smlouvy zaniká i v případech, kdy je plnění, od kterého se odstupuje poškozeno stranou zákazníka nebo jinak pozměněno, například užíváním.

Při odstoupení od smlouvy před jejím uzavřením a kdy mohl prodávající oprávněně očekávat její uzavření, má prodávající právo požadovat náklady spojené s přípravou a realizací plnění podle této smlouvy. Totéž platí pro náklady, které vynaloží na přípravu uzavření smlouvy, o které se může oprávněně domnívat, že dojde k jejímu uzavření a od které kupující bez vážných důvodů ustoupí. Mezi takové případy patří např. spekulativní jednání za účelem zjištění know how nebo cenové politiky atd.

Práva z vadného plnění:

Právo z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí, byť se projeví i později v době vyznačené ve smlouvě.

Vadné plnění je takové, které je v rozporu se smlouvou nebo právem v době převzetí, např. dodání jiného zboží, zboží s vadami, zboží s právní vadou. 

Práva z vadného plnění nelze uplatnit na vady, kdy kupující o vadě věděl před nebo při převzetí nebo kdy vadu sám způsobil.

Vada, která se projeví do 6 měsíců od převzetí, se považuje za vadu, kterou měla věc při převzetí. Kupující nenese důkazní břímě.

Právo kupujícího z vadného plnění založí i později projevená vada v záruční době, kterou kupující nezpůsobil porušením své povinnosti. Kupující nese důkazní břímě v tom, kdy ve vyjádření popíše, jakým způsobem, při jaké činnosti a kdy se vada projevila a toto vyjádření předloží prodávajícímu.

Práva z vadného plnění (záruka za jakost) se řídí ustanovením smlouvy a počítá se od data převzetí. Výše uvedené právo se nepoužije:

 1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy prodávané věci.

Kupující může požadovat výměnu vadné věci za novou, kdy vada nebyla odstraněna v reklamační době nebo kdy vzhledem k povaze vady není účelné věc opravovat. Neúčelná oprava je taková, která přesáhne 50% kupní ceny. Dále má kupující právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy zboží vykazuje opakované vady po opravě nebo pro větší výskyt vad v záruční době.

Kupující může místo výše uvedených nástrojů požadovat slevu.

Lhůty pro posouzení vady a vyřízení reklamace se počítají ode dne, kdy byla reklamovaná věc doručena prodávajícímu.

V souvislosti s reklamací, kterou je nutné dopravit k opravě do zahraničí, se strany dohodly, že do lhůt pro posouzení a vyřízení reklamace se nepočítá doba, která je nutná pro vyřízení úředních povolení nebo dopravu věci na místo v zahraničí a zpět.

Do lhůt pro vyřízení reklamace se nepočítá doba nutných technologických přestávek v souvislosti s opravou (např. zrání lepidla).

Kupující má právo se v případě, kdy se cítí dotčen na svých právech ve spojitosti s obchodním vztahem uzavřeným s prodávajícím, obrátit se mimo návrh na soudní řízení i na českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jako mediátora.

Po dobu, kdy je reklamace vyřizována, se přetrhává záruční doba. Na opravu běží tříměsíční záruční doba, počítaná od vrácení opravené věci.

Vady spočívající v poškozené zásilce

 Zjistitelně poškozenou zásilku nemusí adresát přijmout od přepravce. V případě, kdy se rozhodne takovou zásilku převzít, je nutné si vyžádat u přepravce potvrzení o doručení poškozené zásilky.

Poškozené zboží v zásilce se uplatňují bezodkladně po momentu, kdy přebírající vadu zjistil nebo zjistit mohl. Vada se uplatňuje do konce nejbližšího pracovního dne, ode dne převzetí. Uplatněním se rozumí písemné oznámení vady prodávajícímu.

Smluvní vztahy se uzavírají v českém jazyce nebo v jazyce, na kterém se prodávající dohodne se spotřebitelem.

Případné úpravy nebo opravy návrhu smlouvy před uzavřením smluvního vztahu jsou řešeny individuálním jednáním.

Jednostranné dodatky jsou vyloučeny.

Smluvní vztah uzavřený pomocí e-mailové komunikace se považuje za vztah uzavřený mimo obchodní prostory prodávajícího.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů, od uzavření smlouvy bez udání důvodu. Platí pro smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory.

Rozhodným dnem je den, kdy spotřebitel předá odstoupení od smlouvy službě k doručení.  

Uplatnění reklamace spotřebitelem

Spotřebitel uplatňuje reklamaci u prodávajícího nebo prodávajícím určené osoby písemně. Reklamace je zahájena, pokud reklamující v písemné zprávě o uplatnění reklamace alespoň uvede:

 • číslo a druh nabývacího dokladu nebo záručního listu
 • konkrétní popis reklamované vady (v případě, kdy bude reklamovat ztracený bezpilotní letoun za letu (např. jak se ztratil se signál ovládání, dále popsat místo a čas, kde ke ztrátě došlo)
 • požadavky na vyřízení reklamace
 • zda uplatňuje pojistnou událost k reklamované věci

Lhůty pro posouzení vady a vyřízení reklamace se počítají ode dne, kdy byla reklamovaná věc doručena prodávajícímu.

Specifická ustanovení ke kurzům Dron akademie

Objednatel se na kurz přihlásí nákupem kurzu v e-shopu nebo při osobním jednání s prodávajícím – poskytovatelem kurzu.

Poskytovatel kurzu má právo přihlášku nepřijmout a smlouvu neuzavřít, a to i bez udání důvodů.

Termín zahájení kurzu je závazný.

Změny v programu „uvnitř“ kurzu, jsou možné pouze dohodou všech zúčastněných (nepočítají se změny vynucené státními orgány nebo „vnějšími“ vlivy).

Vynucené změny v programu kurzu vnějšími vlivy budou nahrazeny.

Zrušením kurzu při jeho zahájení, nevzniká nárok na uplatnění škody způsobené zrušením.

Změna osoby v objednavateli je možná se souhlasem poskytovatele.

Řádnou fakturu o zaplacení kurzu obdrží objednatel po nástupu do kurzu.

Storno poplatky kurzů

Pokud objednatel zruší účast na kurzu, nejpozději však 3 dny před začátkem kurzu, nebude mu účtován storno poplatek a uhrazená cena bude vrácena v plné výši.

V případě, kdy objednatel zruší účast na kurzu méně jak 3 dny před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu a odečten ze zaplacené ceny. Je-li konání kurzu zrušeno ze strany poskytovatele, vrací se celá zaplacená cena.

Poskytovatel má právo zrušit kurz nejpozději ke dni jeho zahájení.

Pokud objednatel zruší svou účast až v den zahájení nebo během konání kurzu, nemá nárok navrácení ceny.

Vyloučení objednatele kurzu pro porušení podmínek kurzu: bez náhrady.

Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) stornování kurzu. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí objednatel.

Doplňující výukové materiály kurzů

Učebnu, učební pomůcky a texty, lektory, bezpilotní prostředky, potřebná povolení pro výkon kurzu zajišťuje poskytovatel.

Objednatel bere na vědomí, že jakékoli doplňující studijní materiály poskytnuté ze strany poskytovatele jsou předmětem práv duševního vlastnictví poskytovatele. Objednavatel se výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu poskytovatele zasahoval do práv duševního vlastnictví, a to především rozšiřováním a rozmnožováním.

Náhrada škod u kurzů

Odmítnutí přihlášky nebo zrušení kurzu nezakládá nárok na uhrazení škody.

Specifická ustanovení k nájemní smlouvě

Předmět nájmu a další podmínky jsou obsahem nájemní smlouvy ke konkrétnímu dronu, kterou uzavírá nájemce s pronajímatelem osobně nebo prostřednictvím webové aplikace.

Nájemné

Nájemné pokrývá veškeré požadavky pronajímatele vůči nájemci.

Nájemné je běžně hrazeno dopředu, nejpozději ke dni převzetí předmětu nájmu nájemcem. na základě vystaveného daňového dokladu pronajímatele, kde bude mimo předepsaných účetních náležitostí uvedena: 

 • doba nájmu,
 • lhůta pro úhradu nájemného a
 • jakým způsobem se nájemné hradí.

V případě, kdy dojde k jednostrannému prodloužení nájemní doby ze strany nájemce, zvyšuje se denní nájemné o částku 20 %, za každý další zahájený den. Případná způsobená škoda není součástí zvýšeného nájemného.

Jistina

Pronajímatel může požadovat složení jistiny.

Jistina kryje náklady a výdaje pro případ, kdy nájemce nebude schopen předmět nájmu vrátit ve stavu, v jakém si předmět nájmu najal, s přihlédnutí k běžnému opotřebení řádným užíváním.

Nájemce souhlasí s tím, aby jistina byla pronajímatelem použita i na nápravu škod, kterou nájemce v souvislosti s touto smlouvou způsobí.

Ostatní podmínky nájmu

Odstoupit od smlouvy po uzavření nájemní smlouvy lze pouze u nájmu, který svou dobou překračuje dobu 3 dnů.

Nájemní smlouvu lze prodloužit nebo měnit pouze písemným dodatkem, se souhlasem obou stran.

Nájemce bere na vědomí, že nese odpovědnost za legální provoz předmětu nájmu, pokud je regulován legislativou ČR. To platí zvláště u bezpilotních letadel. Nájemce bere na vědomí, že pilotovat bezpilotní letadlo (předmět nájmu), může pouze osoba, která je k tomu oprávněna na základě registrace u Úřadu civilního letectví ČR, pro daný druh a typ bezpilotního letadla.

Nájemce bere na vědomí, že má za povinnost řádně vést nebo zajistit řádné vedení písemnosti – v případě bezpilotního letadla deníky, přiložené k předmětu nájmu.

Nájemce bere na vědomí, že bude hlásit pronajímateli mimořádnou událost spojenou s předmětem nájmu nejpozději do 24 hodin uplynulých od mimořádné události na kontakty uvedené v nájemní smlouvě.

Zásah vyšší moci nemá vliv na účinnost smlouvy po jejím uzavření, ani na uplatnění škody.

K vývozu předmětu nájmu mimo území ČR musí mít nájemce předchozí písemný souhlas pronajímatele.

Po dobu nájmu přechází na nájemce nebezpečí škody k předmětu nájmu.

Pro případ, kdy při předání předmětu nájmu zpět, bude tento poškozen a ze strany nájemce bude vznesena žádost k uložení předmětu nájmu do depozitu u pronajímatele, např. pro potřeby šetření pojišťovny nebo orgánů veřejné moci, je podmínkou přiložení kopie dokladu o zahájeném šetření pojišťovny nebo orgánu veřejné moci. Nájemní doba je ke dni uložení skončena.

Specifické ujednání mezi prodávajícím a podnikatelem, který uzavírá obchodní vztah v rámci svého podnikání

Při koupi zboží, určenému k dalšímu podnikání, nese prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce maximálně 5 let od převzetí zboží podnikatelem. Zárukou za jakost se rozumí ručení za vlastnosti zboží, které jsou uvedeny ve specifikaci zboží. Ustanovení platí, pokud nedojde ke změně na zboží v důsledku nesprávného nakládání nebo uskladnění u kupujícího.

Právo vrátit koupené a dále neprodané zboží je možné pouze po dohodě s prodávajícím.

Prodávající nese náklady reklamace koncového zákazníka, u kterých si podnikatel vyžádá součinnost prodávajícího a reklamace bude vyřízena podle rozhodnutí prodávajícího. 

Záruční podmínky dodávané se zbožím se netýkají vztahu mezi prodávajícím a podnikatelem.